Czym jest osobowość? Czy charakter jest tym samym co osobowość?

Koncepcji i teorii osobowości jest bardzo wiele. Już starożytni filozofowie zadawali sobie pytanie kim jesteśmy, co sprawia, że jesteśmy właśnie tacy. Wielu wybitnych naukowców zajmowało się tym tematem i w zależności od nurtu w jakim pracowali, ich koncepcje również z czasem zmieniały się i ewaluowały.

Można przyjąć, że osobowość to charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania każdego człowieka na środowisko społeczno-przyrodnicze, a także sposób wchodzenia z nim w interakcje. Prościej mówiąc, to sposób reagowania na otoczenie, to wszystko kim jesteśmy i jacy jesteśmy, a w konsekwencji, jakich wyborów dokonujemy. Osobowość nie jest jednak jedynym wyznacznikiem działania. Zgodnie z teorią cech, osobowość to zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek.

Czym jest charakter?

W psychologii nie stosuje się pojęcia charakter. Mówimy raczej o osobowości, czyli względnie trwałej tendencji do reagowania w określony sposób, która kształtowana jest w toku życia człowieka i o temperamencie, czyli wrodzonych cechach psychofizycznych, które widoczne są już od urodzenia, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Temperament jest zatem podbudową osobowości.

Jak powstaje osobowość?

Osobowość kształtowana jest przez całe życie, szczególnie w okresie dzieciństwa oraz młodości poprzez doświadczenia, kontakty z osobami znaczącymi dla danej jednostki, role społeczne pełnione przez daną osobę, a także wydarzenia powtarzające się lub wyjątkowo silne. Istotną rolę odgrywają tu również wrodzone cechy biofizyczne, czyli temperament.

Osobowość rozwija się stopniowo. W procesie jej kształtowania  człowiek osiąga zdolność przetwarzania napływających informacji, dzięki czemu tworzy sobie obraz świata i siebie, wyznacza wartości i cele, tworzy własne przekonania na temat przedmiotów, osób, sytuacji, przez co jego zachowanie nabiera cech stałości i powtarzalności.

Typy osobowości

Jak wspomniałam, wiele jest koncepcji osobowości i dlatego wyróżnić można różne typy osobowości. W tym artykule przyjrzymy się koncepcji osobowości opracowanej przez Costę i McCrae zgodnie z teorią cech. Na podstawie swoich badań wyróżnili oni 5 charakterystycznych cech osobowości, które posiada każdy człowiek, ale w różnym nasileniu. Są to: neurotyzm, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. Zgodnie z tą teorią każdy człowiek posiada wymienione cechy, ale każdy ma ich indywidualną mieszankę. Przyjrzymy się po kolei każdej z nich:

Neurotyzm

Nasilenie tej cechy oznacza względnie trwałą tendencję do reagowania emocjami takimi jak: lęk, agresja, wrogość, impulsywność na otaczające wydarzenia. Osoby z dużym nasileniem neurotyzmu określane są jako nadwrażliwe, nieśmiałe, często reagujące lękiem i niepokojem. Z kolei osoby, które wykazują niski poziom neurotyzmu określane są jako zrównoważone emocjonalnie.

Ekstrawersja

Nasilenie tej cechy oznacza względnie stałą tendencję do poszukiwania kontaktów towarzyskich, serdeczności, asertywności w relacjach, aktywność i poszukiwanie doznań. Osoby te lubią gdy dużo wokół nich się dzieje, lubią angażować się w wiele działań, cechuje je pozytywna emocjonalność, entuzjazm. Z kolei osoby o niskim natężeniu tej cechy określane są mianem introwertyków, czyli osób które bardziej cenią sobie własne towarzystwo, nawiązywanie nowych relacji sprawia im trudność, a zbyt wiele bodźców i sytuacji emocjonalnych przytłacza.

Otwartość na doświadczenie


Nasilenie tej cechy oznacza względnie stałą tendencję do ciekawości poznawczej, tolerancji, kierowanie się estetyką, uczuciami, ideałami, wartościami, a przede wszystkim chęć poznawania otaczającego świata. Osoby z niskim natężeniem tej cechy określane są najczęściej jako konserwatywne i sztywne w swoich poglądach, niechętne do poznawania  świata, trzymające się utrwalonych sposobów postępowania.

Ugodowość

Nasilenie tej cechy oznacza względnie trwałą tendencję do dopasowywania się względem innych, kierowania się zaufaniem, prostolinijnością, ustępliwością, skromnością, altruizmem, czasem może też wiązać się ze skłonnością do rozczulania się. Osoby z niskim nasileniem tej cechy będą miały tendencję do forsowania swojego zdania za wszelką cenę i nieliczenia się z poglądami i uczuciami innych osób.

Sumienność

Nasilenie tej cechy oznacza względnie trwałą tendencję do wytrwałości i dążenia do osiągnięć, podnoszenia kompetencji. Osoby te cechować będzie obowiązkowość, rozwaga, samodyscyplina, skłonność do porządku. Osoby z niskim natężeniem tej cechy określane są jako mało wytrwałe, mające tendencję do rozpoczynania i niekończenia zadań, chaotyczne.

Doceńmy to, kim jesteśmy

Warto pamiętać, że zgodnie z teorią osobowości Costy i McCrae, każda z wymienionych cech jest obecna w naszym życiu z większym lub mniejszym nasileniem. Ponadto nie powinno się oceniać tych cech pod względem tego, czy to dobrze, że je posiadamy czy nie. Każda z nich może przynieść nam korzyści i być przyczyną kłopotów w zależności od sytuacji, w której się znajdziemy. Warto być świadomym swoich cech i starać się jak najlepiej wykorzystać swoją niepowtarzalną mieszankę cech osobowości tak, by jak najlepiej wykorzystać swój potencjał. Starajmy się czerpać wartość z tego, co już mamy, kim jesteśmy.  Doceńmy to, jaką niepowtarzalną osobowością jesteśmy.